dybus77

480 tekstów – auto­rem jest dy­bus77.

Nie ocze­kuj­my nig­dy nicze­go ,bo często kre­sem ocze­kiwań jest roz­cza­rowa­nie ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2017, 08:10

Przy­roda ob­darza nas je­sienią co ro­ku ..
Życie tyl­ko raz .. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 października 2016, 15:07

Całe życie szu­kamy naszej przyszłości,a ona
ciągle uk­ry­ta jest przed nami. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 listopada 2013, 19:23

Raz nie znaczy zaw­sze
i zaw­sze tez nie znaczy raz. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 11 sierpnia 2013, 12:41

Pa­rada błaznów nie gwa­ran­tu­je dob­re­go cyr­ku . 

myśl
zebrała 143 fiszki • 12 lipca 2013, 09:04

Za­nurzmy się w me­lodię ciszy
...... tę co tyl­ko ser­ce słyszy. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 8 lipca 2013, 18:39

Owinę swo­je ciche marze­nia w pro­mienie słońca,
przy­tulę je moc­no do ser­ca i do­puszczę nadzieję
do myśli o szczęściu. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 30 czerwca 2013, 07:47

Prawdę wy­raź bez słów by nie zniek­ształciło jej
naj­mniej­sze na­wet ziar­no kłamstwa. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 27 czerwca 2013, 21:40

Zetrę z Two­jego ser­ca kurz,
po­daruję Ci wspólny skra­wek świata,
jakikolwiek
ale prawdziwy.... 

myśl
zebrała 117 fiszek • 21 czerwca 2013, 07:22

Chwy­tam w dłonie pro­mienie słońca,niosę je To­bie aby
og­rzać Two­je ser­ce,a uśmie­chem przy­wołam czystą jak łza radość. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 12 czerwca 2013, 15:49

dybus77

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 marca 2017, 11:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ocze­kuj­my nig­dy nicze­go,bo [...]

24 października 2016, 17:23wdech sko­men­to­wał tek­st Przyroda ob­darza­nas­je­sieniąco ro­ku .. Życie [...]

24 października 2016, 15:28Cris sko­men­to­wał tek­st Przyroda ob­darza­nas­je­sieniąco ro­ku .. Życie [...]

5 października 2015, 22:11dybus77 sko­men­to­wał tek­st żyjesz we mnie wciąż